Praktijkvoorbeelden: Stimuleren van reflectie op geschreven taal

Genredidactiek

In de genredidactiek wordt het begrip genre ruim opgevat. Denken we bij het vak Nederlands bij een genre wellicht in eerste instantie aan een literair genre, bijvoorbeeld een detective of historische roman, in de genredidactiek kan een tv-programma, een telefoongesprek of een set instructies ook een genre zijn. Op school lezen en schrijven leerlingen volgens deze definitie ook teksten in bijzonder veel verschillende genres: historische verslagen, practicumverslagen, instructies, betogen, verklaringen, enzovoorts. Ze doen dat niet alleen voor het vak Nederlands, maar ook voor alle andere vakken. De genredidactiek stelt, dat wanneer lezers en schrijvers inzicht hebben in de kenmerken van de verschillende genres zij deze teksten beter zullen leren lezen en schrijven, en dat zij de leerstof van verschillende vakken beter zullen leren beheersen.

De genredidactiek lijkt een veelbelovende didactiek, omdat deze het lees- en schrijfonderwijs weet te integreren. Internationale onderzoekers hebben de genredidactiek gekoppeld aan een zogenaamde curriculum cyclus of onderwijsleercyclus (Burns & Joyce, 1991; Gibbons 2002; Rose, 2008):

    

Gebaseerd op: van der Leeuw, B. & Meestringa, T. (2011). Genres in schoolvakken. Verslag van de landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs, SLO: Enschede, p. 7. 

Deze cyclus bestaat uit 4 fasen en is gericht op de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid met behulp van genres. Leerlingen lezen niet alleen teksten die horen bij verschillende genres, ze leren ook die teksten te schrijven.

Teksten reviseren

In het voortgezet onderwijs hoor je regelmatig dat leerlingen elkaars werk niet of nauwelijks kunnen becommentariëren. Er wordt weinig feedback gegeven aan elkaar waardoor deze activiteiten niet lijken bij te dragen aan de ontwikkeling van het reflecterend vermogen van leerlingen. Belangrijk is dat leerlingen weten wat er precies van hen verwacht wordt wanneer ze feedback gaan geven op een schrijfproduct. Klik hier voor meer tips om leerlingen constructief elkaars werk te laten becommentariëren.

Activerend grammaticaonderwijs

Traditioneel grammaticaonderwijs

In het traditionele grammaticaonderwijs krijgt het benoemen van woord- en zinsdelen veel aandacht en wordt er geen aandacht besteed aan achterliggende concepten. Het grammaticaonderwijs komt voor een groot deel neer op het maken van oefeningen waarin je een bepaalde woordsoort of een bepaald zinsdeel in een zin of tekst moet opzoeken of invullen. Denk aan opdrachten als wijs de persoonsvorm aan of wat voor woordsoort is het onderstreepte woord in de volgende zinnen? De bijbehorende didactiek beperkt zich tot een betekenisarme en uiterst beknopte uitleg van een aantal vuistregels. Denk aan vuistregels als Verander de zin van tijd of getal of Stel de vraag: wie/wat +pv. Maar leren de leerlingen nu werkelijk wat precies een persoonsvorm is, of een onderwerp? Krijgen ze inzicht in de taalkundige concepten die daarachter liggen?
Volgens Coppen is het onvermijdelijk dat de traditionele aanpak in het grammaticaonderwijs tot frustraties leidt omdat het zich beperkt tot instructies om oefeningen te maken. De vraag is of docenten zelf goed weten wat de leerlingen precies moeten leren van de oefeningen. Daar komt bij dat er nauwelijks transfer van het geleerde kan worden bereikt naar de wereld buiten de oefeningen, want als je de vuistregels op willekeurige teksten probeert toe te passen dan gaat het binnen een paar zinnen al mis. Vaak zijn meerdere oplossingen of benoemingen te verdedigen. Op welke klank eindigt bijvoorbeeld de stam van niesen/niezen? Is mee-eten een afleiding of een samenstelling? Is al in al ga je op je kop staan een voegwoord of een bijwoord?

Een rommelig probleem

Coppen noemt de grammaticale analyse een messy problem oftewel een rommelig probleem. Rommelige problemen moet je volgens Coppen benaderen door kritisch denken. Het gaat dan om cognitieve vaardigheden als het probleem herkennen, informatie verzamelen, het geheugen raadplegen, de taalvorm manipuleren en beoordelen, causale verbanden zien, argumenten afwegen en probleemoplossend denken.
In de aanpak van Actief Grammaticaal Denken verwerkt Coppen dan ook componenten die een oplossing moeten bieden voor de messy problems. De aanpak is er vooral op gericht leerlingen te laten redeneren en een bewustzijn te creëren van grammaticale concepten. In deze aanpak gaat het dus niet zozeer om of het antwoord van de leerling goed of fout is, maar om het leren beredeneren waarom je een bepaald woord of zinsdeel op een bepaalde manier benoemt. Klik hier voor enkele werkvormen om actief met leerlingen grammaticaal te denken. Hieronder staat een uitgewerkt lesvoorbeeld van actief grammaticaal denken. Docenten van het Dominicus College te Nijmegen zijn met leerlingen in de tweede klas van het VWO aan de slag gegaan met actief grammaticaal denken met als resultaat dit lesvoorbeeld.
Lesvoorbeeld Denken over taal: ontleden (Word)
Lesvoorbeeld Denken over taal: ontleden (PDF)

 

Videofragmenten

 

Discussievragen

  • Hoe stimuleert u uw leerlingen om te reflecteren op geschreven taal?
  • Hoe zou schoolbreed gewerkt kunnen worden aan reflectie op geschreven taal?
  • Op welke manier zou de genredidactiek bij u op school toegepast kunnen worden ter stimulering van reflectie op geschreven taal?